Samfundsansvar 2015/16

Nedenstående redegørelser udgør en del af ledelsesberetningen i Aller Holding A/S årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99

Baggrund

Aller-koncernen ønsker at forene en sund forretningsmæssig udvikling for koncernen med en bæredygtig økonomisk og miljømæssig udvikling i det samfund, hvor Aller driver nordisk bladudgivelse mv.

Aller-koncernens Code of Conduct opstiller en række retningslinjer, som skal sikre, at selskaber og medarbejdere i koncernen er bevidste om og forstår vores målsætninger for en bæredygtig og ansvarlig forretningsførelse. Aller-koncernen er primært et mediehus og har derfor særlig forretningsmæssig interesse i at fokusere på områder som ytringsfrihed og formidling, korruption og bestikkelse, arbejdsmiljø og sikkerhed. Områderne er adresseret i koncernens politik for samfundsansvar og Code of Conduct.

Aller-koncernen har ikke opstillet langsigtede målbare resultater for samfundsansvar, men søger gennem interne politikker og retningslinjer, at sikre en øget fokus på nedenstående relevante områder.

Miljø og klima

Det er Aller-koncernens mål, at fremstille vores blade ved anvendelse af så få råvarer, og brug af så lidt energi som muligt under hensyntagen til gældende miljøgodkendelser. Det er desuden koncernens politik at mindske negativ klimapåvirkning ved at optimere og reducere koncernens energiforbrug.

Aller Tryk er etableret i en moderne bygning, hvor man i forbindelse med opførelsen af bygningen og i de løbende investeringer i maskiner tager højde for at vælge løsninger, som giver den mindst mulige miljøbelastning. Aller Tryk arbejder ligeledes systematisk med at mindske forbruget af papir, energi og trykfarve som en del af vores miljømål og har derfor foretaget investeringer i produktivitetsfremmende samt miljø‐ og energirigtigt produktions‐ og hjælpeudstyr.

Aller Tryk tilstræber til stadighed at reducere det samlede energiforbrug for derigennem at nedsætte CO2 produktionen. Endvidere tilstræbes løbende nedsættelse af makulaturprocenten. Selskabet har i 2015/16 gennemført energisyn af herunder påbegyndt implementering af en række energibesparende anbefalinger.

Aller Tryk har licens til Svanemærket der er et frivilligt nordisk miljømærke. Svanen er din garanti for, at et produkt eller en serviceydelse lever op til en række skrappe krav. Og som en uafhængig tredjepart er det Miljømærkning Danmark, der kontrollerer, at miljømærkede produkter lever op til kravene for miljømærkning. Svanen tager udgangspunkt i et produkts livscyklus. Det betyder, at miljøbelastningen vurderes lige fra produktet bliver “født” som råmateriale, til det “dør” som affald (kilder: www.ecolab.dk).

Aller Tryk har ligeledes licens til EU-Blomsten til mærkning af “Husstandsomdelte reklamer”. EU-Blomsten er et frivilligt europæisk miljømærke og sikrer, at tryksagen fra vugge til grav overholder skrappe krav til den påvirkning som tryksagen har på omgivelserne

Herudover har Aller Tryk licens til FSC og Rainforest Alliance.  FSC & Rainforest Alliance sikrer begge et bæredygtigt skovbrug, herunder biodiversitet i skovene, arbejdsforhold for skovarbejdere og først og fremmest, at der ikke fældes mere end skoven selv kan reproducere.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Aller koncernen følger gældende lokal lovgivning, standarder og overenskomster, men ønsker at tage yderlige ansvar for at skabe et positivt og sikkert arbejdsmiljø. Det betyder b.la. at koncernen har fokus på diversitet, og et psykisk og fysisk positivt arbejdsmiljø, der respekterer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Alle selskaber i koncernen skal give deres medarbejdere det beskyttende udstyr og den uddannelse, som er nødvendig for at udføre deres arbejde sikkert.  Desuden skal de stræbe efter at minimere emissioner til omgivelserne.

Whistleblower-ordning

Koncernen har tidligere indført en whistleblower-ordning for hele koncernen, der giver medarbejderne mulighed for anonymt at indrapportere om mistænkelig eller ulovlig adfærd på en sikker og effektiv måde. Desuden er der ligeledes tidligere indført en række skærpede retningslinjer, som har til formål at sikre koncernen yderligere imod brud på lovgivning og principper.

Koncernen arbejder løbende med at gøre det enkelt og nemt for alle medarbejdere at forholde sig til vores principper for medieansvar ved at styrke kommunikationen omkring retningslinjerne. Retningslinjerne bliver efter behov kommunikeret til Allers samarbejdspartnere. Yderligere bliver medarbejdere informeret om formål med og anvendelse af whistleblower-ordningen.

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder indgår som en integreret del af koncernens Code of Conduct, arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed ligesom ovenstående whistleblower ordning udgør en del af dette arbejde, men herudover er der ikke udarbejdet særlige politikker eller retningslinjer for området.

Lovpligtig redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b

Medarbejder og ledelse

Aller koncernen tror på, at mangfoldighed er med til at skabe bedre resultater og hjælper til at træffe bedre beslutninger, og arbejder derfor med at fastholde en god kønsbalance i organisationen og arbejder med at sikre lige muligheder for kønnene i relation til besættelse af ledelsesposter.

Som en integreret del af koncernens medarbejder politik og udvikling af kompetencer bliver medarbejdere efter behov tilbudt efteruddannelse og målrettede kurser.

Koncernens politik for det underrepræsenterede køn er at tilsikre en rimelig balance mellem antallet af kvinder og mænd under hensyntagen til produkternes målgruppe, hvilket er opfyldt med den nuværende bestyrelse- og ledelsessammensætning.

Pr. 30. september 2016 udgør andelen af kvinder i selskabets bestyrelse 44% svarende til fire personer. Således er der skabt en god balance mellem kvinder og mænd i ledelsen, og Aller har på det grundlag, ikke opstillet et måltal.

Af koncernens ledende medarbejdere i 2015/16 er 56% kvinder og 44% mænd (2014/15: 56% / 44%).

Læs hele vores Code of Conduct for koncernen her.

Se samfundsansvar 2014/15 her.

Se samfundsansvar 2013/14 her.

Se samfundsansvar 2012/13 her.